מדיניות פרטיות


אלפי לקוחות אוהבים ושיתפו
נשמח ללייק או לשיתוף

 

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של האתר טבעלייף ו/או החברה.

2. החברה לא תמסור שום פרט מפרטי הלקוח, למעט במקרים כגון:
אם תידרש לעשות כן על פי צו בית משפט או על פי כל דין, אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוחה ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או האתר ו/או עם מי מטעמם.
אם החברה תעביר את פעילותה לגוף שלישי כלשהו, וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה אל תוך פעילותו של גוף אחר, החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את כל פרטי הלקוח ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. ללקוח לא תהיה בשום מקרה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

3. מילוי טופס ההרשמה באתר, רכישה דרך האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות, מהווה בזאת את הסכמתו של הלקוח לכך שפרטיו וכל מידע אודותיו, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, וכי ייעשה במידע זה שימוש בין היתר למטרות
הבאות: למטרות שיווק, מידע, פרסום, קידום מכירות ומכירות כולל פניה ללקוח בכל אמצעי אמצעי תקשורת שתמצא לנכון כולל דיוור ישיר, בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, הודעת ווטס-אפ ו/או בכל באמצעי אחר לרבות באמצעות שימוש ב”עוגייה” (cookies).
שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

עוד מוסכם כי המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות וויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש
בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות את הלקוח או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4. הלקוח יודע ומאשר בזאת כי ידוע לו שלא חלה עליו שום חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו ובידיעתו המלאים.

הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. לקוח אשר אין ברצונו כי ייעשה שימוש בפרטיו יכול תמיד להסיר את עצמו ממאגר המידע אשר ברשות החברה וזאת באמצעות פנייה אל החברה או באמצעות לחיצה על קישור להסרה המצוי בכל דיוור.
מאחר ועלולות להיות תקלות תקשורת ו/או תקלות תכנותיות, על הלקוח לוודא שאכן הוסר ממאגר המידע של החברה באמצעות פנייה אל החברה וקבלת תשובה ואישור על הסרתו מן המאגר.

החברה ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאיו, חלקם או כולם מדי פעם, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש.

ט.ל.ח.

   צלצלו עכשיו דילוג לתוכן