Terms and Conditions


אלפי לקוחות אוהבים ושיתפו
נשמח ללייק או לשיתוף

 

תקנון הצטרפות אפיליאייטס טבעלייף – שיווק שותפים

 

תקנון זה ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת מבחינת הנוחות בלבד, אולם כמובן פונה ומתייחס לשני המינים כאחד.

 

 1. הצטרפות חברה או אדם פרטי ו/או כל גוף כזה או אחר כאפילאייט (להלן: “אפילאייט”) במערכת כפופה לאישור טבעלייף ו/או אורליאן בע”מ מי מטעמה (להלן: “המפעילה”), האחראית על הפעלת רשת אפיליאייטס טבעלייף שיווק שותפים אשר מהווה פלטפורמה טכנולוגית (זירת פרסום), המקשרת בין אפילאייט לבין טבעלייף ו/או מי מטעמה ו/או מפרסמים שונים (להלן: “הרשת”).

 

 1. האפילאייט יורשה לקדם מוצרים שונים ו/או קמפיינים פרסומיים ברשת ו/או בכל דרך שייבחר, בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון הרשת, כפי שיעודכן מעת לעת וכן בכל אחד מהקריטריונים המפורטים להלן:

 

 1. כל פרסום של אפילאייט לא יקשר ו/או יפנה ו/או יכיל את הנושאים הבאים:

 

תוכן למבוגרים בלבד ו/או קידום שירות למבוגרים בלבד.

 

שפה גסה ופוגענית.

 

תוכן גזעני, פוליטי, מסית לשנאה או מעורר התנגדות אחרת.

 

עצות ו/או תכנים המנוגדים לחוק.

 

תוכן המשמיץ ו/או המהווה איום כלשהו.

 

תוכן המעודד או מקדם אלימות מכל סוג שהיא.

 

הפרת זכויות קנייניות לרבות זכויות יוצרים של כל צד כלשהו

 

תוכן פרסומי שלא התקבל אישור לשליחתו כמתחייב על פי הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח-2008 (להלן: “חוק הספאם”).

 

עבירות מחשוב, לרבות שימוש לא חוקי בתוכנות, פריצה למחשבים (Hacking), הפצת וירוסים וכו’.

 

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל את בקשת הצטרפות האפילאייט מכל סיבה שהיא.

 

 1. במקרה ובו האפילאייט ניסה ו/או ביצע ו/או אם יש למפעילה סיבה סבירה להניח, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי נעשו ניסיונות ו/או פעולות הונאה במערכת מכל סוג שהוא, לא יהיה זכאי האפילאייט לתגמול כלשהו (עמלות) הקיים במערכת, האפילאייט וחשבונו יחסם לאלתר והוא יידרש להשיב במלואם כל הסכומים שקיבל שלא ביושר.

דוגמאות לדוגמא לקביעת פעילות הונאה על ידי אפילאייט:

 

o        שיעורי CTR ו/או הקלקות הגבוהים משמעותית מהממוצעים בתעשייה.

 

o        שימוש בתוכנות אוטומטיות המייצרות הקלקות.

 

o        הצגת לידים כוזבים.

 

o        הצגת מכירות כוזבות.

 

 1. המפעילה אוסרת שליחת דברי פרסומת כמשמעותם בחוק הספאם, מכל סוג, לרבות באמצעות דוא”ל ו/או מסרונים וכל אמצעי שהוא. הובהר לאפילאייט והוא הסכים כי שליחת דברי פרסומת ללא היתר מראש ובכתב מאת המפעילה תהווה הפרה של הוראות הסכם זה ובמקרה כזה, המפעילה תסיר לאלתר את האפיליאייט מהרשת.

כמו כן מוסכם, כי האפילאייט ישפה ויפצה את המפעילה בגין כל תביעה ו/או דרישה בקשר לשליחת דברי פרסומת בניגוד להוראות תקנון זה ולעניין זה האפיליאייט מאשר למפעילה לקזז את סכום הפיצוי ו/או השיפוי מכל סכום שמגיע לו  ובמקרים מסויימים, בכפוף לשיקול דעתה של המפעילה להחזיק את התשלום המגיע לאפיליאייט עד לסיום בירור התלונה ו/או התביעה.

 

 1. מילוי טופס הרשמה מהווה הסכם בין המפעילה ו/או מי מטעמה לבין האפילאייט, שיהא זכאי לתשלום עמלות בעבור קידום מוצרים ו/או קמפיינים עבור טבעלייף שיווק שותפים ו/או מי מטעמה. תשלום תגמול כלשהו (עמלות)בעבור חודש שהסתיים יתבצע בתוך 10 ימים בחודש שלאחריו.

 

 1. באם ביטל לקוח את רכישתו, או החזיר את המוצר אותו רכש, או שחברת האשראי לא אישרה את הרכישה לחיוב, לא יהא זכאי האפילאייט לקבלת תגמול כלשהו (עמלות).
  כמו כן אפיליאייט לא יקבל תגמול כלשהו (עמלות) עבור רכישות שלו עצמו.

 

 1. האפילאייט לא ישלח דואר זבל (SPAM) הכולל את המודעות ו/או את קישורים של המפעילה ו/או מי מטעמה. אפילאייט לא ישלח דיוור לרשימת תפוצה, הכוללת משתמשים אשר לא נתנו הסכמתם הכתובה והמפורשת להיכלל ברשימת התפוצה. האפילאייט יהא אחראי למלוא הנזקים, ישירים או עקיפים, אשר ייווצרו לרשת או למפעילה כתוצאה מהפרת סעיף זה. כמו כן, חשבונו יחסם לאלתר וכל זכאותו לקבלת תגמול כלשהו (עמלות) תבוטל.

 

 1. ברור ומוסכם כי בשום פנים ואופן האפילאייט איננו עובד או שלוח של המפעילה ו/או מי מטעמה אלא פועל כקבלן עצמאי בלבד, ולא תהא למפעילה או לרשת כל אחריות או חבות בגין מעשיו או מחדליו של האפילאייט, אלא תעמוד להם הגנת סעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]

 

 1. המפעילה שומרת על זכותה לסיים את הסכם ההתקשרות עם האפילאייט מכל סיבה שהיא. הודעת סיום התקשרות תכנס לתוקף באופן מיידי עם העברתה לאפילאייט באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת האפילאייט המעודכנת במערכת. אין באמור בזאת מכדי לגרוע מזכות האפילאייט לקבל תגמול כלשהו (עמלות) לו זכאי בגין התקופה קודם לסיום ההסכם כאמור.

 

 1. האפילאייט מתחייב, כי התוכן, המוצרים והשירותים המופיעים באתר שלו הינם חוקיים להפצה ושכל החומרים המוגנים בזכויות יוצרים, נמצאים בבעלותו או שיש לו הזכות החוקית להשתמש בהם.

 

 1. האפילאייט מתחייב ומסכים בזאת לשפות את המפעילה, בגין כל ההפסדים, הטענות, ההוצאות, התביעות, הנזקים, העלויות, הדרישות או החבויות, הנובעים מכל הטענות והתביעות בגין הפרת זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני, לשון הרע והפרת זכויות בסימן מסחרי כמו גם כל זכות אחרת של המפעילה ו/או מי מטעמה או של כל צד ג’, על פי כל דין, וכל טענה אחרת הנובעת מאופן קידום הקמפיינים ע”י האפילאייט. המפעילה תהא פטורה מחבות כלשהיא בגין כל הנ”ל.

 

 1. המפעילה שומרת על הזכות לשנות כל תנאי בהסכם זה בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש. הודעות בדבר שינוי ישלחו לאפילאייט באמצעות הדואר האלקטרוני המעודכן במערכת, ואפילאייט אחראי לעמוד בכל שינוי בהסכם בתוך 1 ימי עסקים ממועד השינוי. במידה ולא תתקבל תגובת האפילאייט תוך 2 ימי עסקים הנ”ל, יחשב הדבר כהסכמה לשינויים להסכם זה.

 

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה אינה מספקת אחריות מפורשת או מרומזת, עבור השירותים והמוצרים המסופקים על ידיה או מי המפרסמים ברשת. הצהרה זו כוללת במפורש כל פיצוי בגין הפסדי הכנסה לאפילאייט כתוצאה מהפסקת שירות ו/או הפסקת השתתפות המפעילה ו/או מי מטעמה ברשת ו/או תקלה.

 

 1. ברור מוסכם ומוחלט כי הצטרפות האפילאייט לרשת בשום פנים ואופן אינה יוצרת יחסי שותפות, ו/או יחסי עובד-מעביד, ו/או יחסי נציגות בינו לבין המפעילה.

 

 1. המחירים באתר כוללים מע”מ ולכן גם העמלות עליהם הוסכם בין הצדדים כוללות מע”מ, ובגינם יוציא האפיליאייט חשבוניות למפעילה בהתאם. אפיליאייט אשר אינו עוסק מורשה או הינו עוסק פטור ממע”מ, יוציא למפעילה חשבוניות ללא מע”מ וסכום המע”מ יקוזז מהעמלה. מוסכם וברור כי כל מס ו/או מיסים כלשהם הנובעים מתגמול כלשהו (עמלות) או מוטלים על תגמול כלשהו (עמלות) יחולו על האפיליאייט בלבד וישולמו על ידו בלבד ו/או ינוכו במקור על פי חוק.
  עמלה לדוגמה, באם המוצר נמכר ב- 100 ש”ח כולל מע”מ, אזי האפיליאייט יוציא למפעילה חשבונית על סך 8.55 שח + מע”מ בסך 1.45 ש”ח, סה”כ 10 ש”ח.
  אפיליאייט אשר לא מוציא חשבוניות או עוסק פטור יוציא חשבונית על סך של 8.55 ש”ח.

 

 1. בנוגע הדין אשר יחול על כל סכסוך או מחלוקת הנובעים מהסכם זה או קשורים אליו יהיה הדין החל במדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית תהא מסורה לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

 

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה רשאית לעדכן ולתקן תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל רגע נתון וללא שום צורך במתן הודעה מראש, וללא חובת הודעה נפרדת, והאפילאייט מתחייב להתעדכן בתנאי התקנון בכל עת. התקנון המעודכן, כפי שיהיה מעת לעת ואשר מופיע באופן קבוע באתר הרשת, יחייב את האפילאייט בכל רגע נתון.

 

 1. המפעילה ו/או מי מטעמה רשאית בכל רגע נתון להפסיק את פעילותה ו/או להביא לסיומו של הסכם וזאת על פי ראות עיניה בלבד ועל פי שיקול דעתה בלבד וזאת ללא צורך במתן הודעה כלשהי מראש מכל סוג שהיא ו/או הסברים כלשהם, ובלבד שהאפיליאייט יקבל את התגמול (עמלות) המגיע לו עד לסיום הסכם זה.

ט.ל.ח

   צלצלו עכשיו דילוג לתוכן